Lĩnh vực :

Lĩnh vực Thanh tra

Đơn vị thực hiện :

Sở Giáo dục và Đào tạo

Cơ sở pháp lý :

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Khiếu nại, tố cáo năm 1998, các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nai, tố cáo năm 2004, năm 2005.

+ Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khiếu nại, tố cáo và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo.

+ Quyết định số 1131/2008 QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Thanh tra Chính phủ.

+ Nghị định số 89/CP ngày 07/8/1997 của Chính phủ ban hành quy chế Tổ chức tiếp công dân.

Nội dung :

- Trình tự thực hiện: 

Bước1: Người khiếu nại, hoặc người đại diện hợp pháp của người khiếu nại hoặc người được người khiếu nại ủy quyền; người tố cáo đến trực tiếp tại nơi tiếp công dân của Sở GD-ĐT hoặc gửi qua đường bưu điện. Trường hợp người đến KNTC không có đơn KNTC (khiếu nại, tố cáo  trực tiếp), cán bộ tiếp công dân phải ghi chép đầy đủ nội dung do công dân cung cấp, trình bày vào sổ, khi cần thiết thì ghi âm lời tố cáo. Trong bản ghi phải ghi rõ họ, tên, địa chỉ, nội dung KNTC, có chữ ký của người KNTC.

 Bước 2: Xác định nội dung khiếu nại, tố cáo

 + Trường hợp nội dung KNTC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GD-ĐT thì nhận đơn, báo cáo Thủ trưởng cơ quan xem xét, giải quyết. Nội dung KNTC và tài liệu do công dân cung cấp phải được viết biên nhận và ký xác nhận đầy đủ.

  + Trường hợp nội dung khiếu nại không thuộc thẩm quyền của Sở GD-ĐT thì hướng dẫn công dân đến đúng cơ quan, đơn vị có thẩm quyền giải quyết. Trường hợp nội dung tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GD-ĐT thì chuyển đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

- Cách thức thực hiện:

+ Trực tiếp tại nơi tiếp công dân của Sở GD-ĐT Nam Định.

+  Thông qua đường bưu điện.

- Thành phần hố sơ:

+ Đơn khiếu nại, tố cáo (nếu có) hoặc bản ghi lời khiếu nại, tố cáo.

+ Các tài liệu, chứng cứ có liên quan (nếu có) đến nội dung khiếu nại, tố cáo.

   Số lượng hồ sơ: 01bộ.

- Thời hạn giải quyết: Đối với KNTC thuộc thẩm quyền, chậm nhất là 10 ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền thì phải thụ lý để giải quyết và thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại biết và thông báo cho người tố cáo khi họ yêu cầu

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở GD-ĐT Nam Định.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Ghi sổ theo dõi tiếp công dân.

- Lệ phí (nếu có): Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm):

+ Mẫu đơn khiếu nại (mẫu số 32)

+ Mẫu đơn tố cáo (mẫu số 46 ).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):Không.

Thời gian :

- Thời hạn giải quyết: Đối với KNTC thuộc thẩm quyền, chậm nhất là 10 ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền thì phải thụ lý để giải quyết và thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại biết và thông báo cho người tố cáo khi họ yêu cầu

Lệ phí :

- Lệ phí (nếu có): Không.

Văn bản đính kèm :

mau12_sogddt.doc