Lĩnh vực :

Lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ

Đơn vị thực hiện :

Sở Giáo dục và Đào tạo

Cơ sở pháp lý :

Căn cứ pháp lý:

- Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân;

- Thông tư 22/2012/TT-BGDĐT ngày 20/6/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Nghị quyết 132/2009/NQ-HĐND ngày 10/12/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Nội dung :

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân yêu cầu cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc chuẩn bị hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện hồ sơ tại Bộ phận Một cửa, Sở Giáo dục và Đào tạo.

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ thì ghi giấy biên nhận và hẹn ngày trả kết quả; nếu chưa đầy đủ thì hướng dẫn cho người nộp bổ sung đầy đủ hồ sơ.

Bước 3: Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét, kiểm tra tính hợp pháp của việc yêu cầu cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ, đối chiếu với sổ gốc để cấp bản sao cho người yêu cầu cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc. Nội dung bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc phải đúng với nội dung đã ghi trong sổ gốc.

Bước 4: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện các thủ tục đối với văn bản đi và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo phiếu hẹn.

Nếu cá nhân yêu cầu gửi kết quả theo đường bưu điện thì người yêu cầu phải trả cước phí bưu điện cho Sở Giáo dục và Đào tạo.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

Thành phần hồ sơ:

(*) Trường hợp trực tiếp thực hiện tại cơ quan hành chính nhà nước:

1. Xuất trình chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác.

2. Xuất trình giấy tờ chứng minh là người có quyền yêu cầu cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc. (Đối với trường hợp người yêu cầu cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc là người đại diện hợp pháp, người được uỷ quyền hợp pháp của người được cấp bản chính văn bằng, chứng chỉ; cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột, người thừa kế của người được cấp bản chính văn bằng, chứng chỉ trong trường hợp người được cấp bản chính văn bằng, chứng chỉ đã chết.)

(*) Trường hợp thực hiên qua đường bưu điện:

1. Gửi yêu cầu cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc.

2. Gửi bản chính hoặc bản sao có chứng thực chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác.

3. Gửi bản chính hoặc bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh là người có quyền yêu cầu cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc. (Đối với trường hợp người yêu cầu cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc là người đại diện hợp pháp, người được uỷ quyền hợp pháp của người được cấp bản chính văn bằng, chứng chỉ; cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột, người thừa kế của người được cấp bản chính văn bằng, chứng chỉ trong trường hợp người được cấp bản chính văn bằng, chứng chỉ đã chết.)

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

Thời hạn giải quyết:

a) Trường hợp trực tiếp nhận yêu cầu: Ngay trong ngày tiếp nhận yêu cầu;

b) Trường hợp yêu cầu được gửi qua đường bưu điện: Chậm nhất trong 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu theo dấu ngày đến của bưu điện.

Trường hợp không cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc cho người yêu cầu thì cơ quan, tổ chức đang quản lý sổ gốc văn bằng, chứng chỉ phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Cơ quan thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo;

Kết quả thực hiện: Bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc (trên phôi văn bằng của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Đối tượng thực hiện: Cá nhân.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

Phí, lệ phí: lệ phí cấp bản sao từ sổ gốc: 3000 đồng.

Yêu cầu, điều kiện: (Quy định tại Khoản 1, Điều 27, Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 22/2012/TT-BGDĐT).

Những người sau đây có quyền yêu cầu cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc:

1) Người được cấp bản chính văn bằng, chứng chỉ;

2) Người đại diện hợp pháp, người được uỷ quyền hợp pháp của người được cấp bản chính văn bằng, chứng chỉ;

3) Cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột, người thừa kế của người được cấp bản chính văn bằng, chứng chỉ trong trường hợp người được cấp bản chính văn bằng, chứng chỉ đã chết