THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN VỀ CẢI CÁCH
CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG

        Thực hiện CV số 1544/SGDĐT-TCCB V/v thông tin tuyên truyền về cải cách chính sách tiền lương, trường THPT Giao Thủy tổ chức lưu trữ, tuyên truyền các thông tin về các nghị quyết, công văn có liên quan.
        1. Công văn số 1544/SGDĐT-TCCB ngày 14 tháng 11 năm 2018 về việc thông tin tuyên truyền về cải cách chính sách tiền lương. Độc giả xem tại đây.
        2. Công văn số 5014/BGD ĐT - NGCBQLG ngày 01/11/2018 của Bộ GD&ĐT về thông tin, tuyên truyền về cải cách chính sách tiền lương. Độc giả xem tại đây
        3. Toàn văn Nghị quyết số 27/NQ-TW ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị lần thứ 7, Ban chấp hành trung ương khó XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp. Độc giả xem tại đây.
        4.Nghị quyết số 107/NQ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-TW. Độc giả xem tại đây.
        5. Quyết định số 4332/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ GD và ĐT ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 107/NQ-CP. Độc giả xem tại đây.

Ban biên tập