QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai quyết toán học phí và các khoản ngoài học phí năm 2019

của trường THPT Giao Thủy

 
Số: 78/QĐ-THPTGT.

Trích yếu: Công khai quyết toán học phí và các khoản ngoài học phí năm 2019.

Ngày ban hành: 05/06/2020.

Ngày có hiệu lực: 05/06/2020.

Người ra quyết định: Hiệu trưởng trường THPT Giao Thủy.

Link tải QĐ số 78/QĐ-THPTGT.